Tag Archives: ลงทะเบียน

ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบ 3 อีก 7 แสนสิทธิ วันที่ 19 พ.ย. 63

คนละครึ่ง

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00น.–23.00 น.จนกว่าจะครบจำนวนอย่างไรก็ดีผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อนและผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้,เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ3,สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งผ่านแอปฯเป๋าตัง

ลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบ 2 เริ่มวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

คนละครึ่ง

เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน รัฐช่วยจ่าย 50%และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม.ประชาชนสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งผ่านแอปฯเป๋าตังหลังจากได้รับSMSยืนยันลงทะเบียนสำเร็จก่อนสิทธิจะเต็ม